หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานในระบบ ITAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1848 13 พ.ค. 2562
แนวทางการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1832 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 10 พ.ค. 2562
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดทำบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.4/ว1808 [เอกสารแนบ] 10 พ.ค. 2562
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1809 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 พ.ค. 2562
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2786 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 10 พ.ค. 2562
การอบรมสัมมนาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริม อปท. ในการให้บริการสาธารณะของ สถจ./สถอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1816 8 พ.ค. 2562
รายงานผลการดำเนินการและเงินงบประมาณเหลือจ่ายโครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคืนให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว1792 [แบบรายงานฯ] 8 พ.ค. 2562
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1795 8 พ.ค. 2562
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562 กพส. มท 0810.7/ว1805 [คำชี้แจง] [บัญชีสรุป] 8 พ.ค. 2562
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 1 เดือน (มิ.ย.62) ของ 8 จังหวัดพื้นที่นำร่องโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และจำนวน 2 เดือน ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1803 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 8 พ.ค. 2562
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว47 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 7 พ.ค. 2562
ขอยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์ รหัส 03020015 ผลงานเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ (Dialyzer Reprocessor) สน.คท. มท 0808.2/ว1770 [เอกสารแนบ] 7 พ.ค. 2562
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว1700 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 7 พ.ค. 2562
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1776 3 พ.ค. 2562
การตรวจสอบข้อมูลถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีไม่มีข้อมูลสายทางตามบัญชีรายการที่จัดส่งให้ตรวจสอบให้ดำเนินการเพิ่มเติมในระบบฐานข้อมูล หรือกรณีมีชื่อถนนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบในบัญชีให้จำหน่ายออกจากระบบฐานข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1773 3 พ.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/8608-8635 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 พ.ค. 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว1750 [เอกสารแนบ] 3 พ.ค. 2562
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1751 [เอกสารแนบ] 3 พ.ค. 2562
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 1 เดือน (เดือน มิ.ย.) ของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม และจำนวน 2 เดือน (เดือน พ.ค.-มิ.ย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1768 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 พ.ค. 2562
ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศ. มท 0816.4/ว1761 [เอกสารแนบ] 3 พ.ค. 2562
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 838
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player